Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif       วันที่ 28  กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านปันจอร์ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ โรงเรียนอนุบาลควนโดน โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหรง ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ การบริหารจัดการ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเตรียมการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558

001 002
003 004
005 006