Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ออกรายการโทรทัศน์

หมวด: Sample Data-Articles

anigif   วันที่ 19 ธันวาคม 2559 สื่อมวลชนจากรายการโทรทัศน์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลได้มาบันทึกรายการสารคดีโรงการฝึกอาชีพ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนักเรียน

 การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของนักเรียน เป็นโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ในการจัดการเรียน การสอนแบบปฏิบัติจริงครบวงจร ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กลุ่ม  OTOP  ของอำเภอควนกาหลง

001 002
003 004
005 006
007 008