Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ร.ร.บ้านบารายี

หมวด: Sample Data-Articles

anigif   วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบารายี พร้อมด้วยครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ โดยเฉพาะโครงการฝึกวิชาชีพ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

0008 0007
0001 0002
0003 0004
0005 0006