Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ชุมชนกับโรงเรียน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif    วันที่ 6 มิถุนายน  2560  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะครู โดยมีนายสมเพียร พันธ์ช่วง ประธานคณะกรรมการ นายณัฐภาพงศ์  สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ร่วมประชุมและให้คำปรึกษา

 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป  ปัญหา และอุปสรรค  พิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานการดำเนินงานตามโครงการ

0001 0002
0003 0004
0005 0006