Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

บ้าน ครอบครัว นักเรียน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif    มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ เยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2  เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในด้านบวกด้านลบ ตามแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีจุดเน้น 1) เร่งเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียน 2) พัฒนาวิธีการรู้จักนักเรียนรายบุคคล 3) คัดกรองนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

001 002
003 004
005 006
007 008